Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD


Se kurskalendarium för fasta öppna kursdatum.

Brandskyddskontrollant

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete.

Kursen behandlar bl a brandskyddskontrollantens funktion och roll samt lagar och myndighetskrav gällande SBA. Kursen ger också anvisningar brandförebyggande åtgärder och brandskyddsutrustning.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera brandskyddsansvarig vid fel och brister i brandskyddet.

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • att bedöma risker för brand
 • att utföra egenkontroll - Hur gör man kontrollronder och annan brandskyddskontroll?
 • att arbeta med checklista
 • att arbeta med förebyggande brandskydd - tips och råd om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet.
 • att initiera och följa upp åtgärder för avhjälpande av brister inom kontrollområde
 • att informera och utbilda nyanställd om organisationens brandskydd
 • att följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder
 • att avrapportera brandskyddsarbetets status, inträffade tillbud och brister till brandskyddsansvarig
 • SBA – systematiskt brandskyddsarbete
 • att med olika brandredskap rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand
 • praktisk övning med brandsläckare, eldning endast om det är lämpligt