Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD


Se kurskalendarium för fasta öppna kursdatum.

Brandskyddsansvarig - kursbeskrivning

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.
Kursen behandlar bl a lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga och kontrollanter.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap i:

 • att på ett kostnadseffektivt sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet.
 • att leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten.
 • att besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av vidtagna åtgärder.
 • att ansvara för kontrollverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandskyddskontroller utförs och behov av åtgärder före, under och efter tillsyn.
 • gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Kursinnehåll

 • Organisationen i företaget
 • SBA - systematiskt brandskyddsarbete
 • Skadeförebyggande skydd
 • Skadebegränsade skydd
 • Lagar och föreskrifter
 • Kommunala räddningstjänsten