Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD


Se kurskalendarium för fasta öppna kursdatum.

Anläggningsskötare Brandlarm

Målgrupp och syfte

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning. Kursen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens, SBFs, norm för utbildning av anläggningsskötare.

Efter avslutad utbildning och godkänt kunskapstest
erhåller deltagare diplom.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

 • Ansvara för den löpande driften av en brandlarmanläggning och att löpande underhåll utförs
 • Hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalskontroll
 • Ta aktiv del i företagets brandskyddsverksamhet som brandskyddskontrollant eller utrymningsledare
 • Deltagare skall efter avslutad utbildning ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav
 • Vidare skall deltagare ha kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner

Kursinnehåll

 • Brandteori – brandorsaker, brandförlopp, brandspridning
 • Förebyggande brandskydd – trygg utrymning
 • Hindra brandspridning, underlätta släckning
 • Lagen om skydd mot olyckor, myndigheters och försäkringsbolagens krav
 • Företagets ansvar - Hur organiseras brandskyddet i företaget
 • Systemuppbyggnad – detektering, larmgivning, centralapparater, larmöverföring
 • Alternativa skydd, tekniska byten, systemanpassning till risker
 • Lönsamhet genom tidig upptäckt
 • Räddningstjänstens organisation – larmning, insatstid
 • Larmlagring och larmorganisation
 • Anläggningsskötarens roll – ansvar och befogenheter
 • Skötsel och underhåll
 • Praktisk drift av brandlarmsystem inklusive övningsuppgifter
 • Onödiga larm