Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD

Se kurskalendarium för fasta öppna kursdatum.

Grundläggande brandskydd

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till alla anställda inom inom ett företag. Kursen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag.
Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Förberedelse

Kursledare och brandskyddsansvarig på företaget genomför en brandskyddsrond på företaget. Verksamhet och lokaler studeras varvid brandrisker, problem, utrymningsvägar och säkerhetsutrustning kontrolleras. Kursprogrammet anpassas därefter till de speciella behoven på företaget.

Utbildningsmål

Efter avslutad brandutbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Brandteori och orsakerna till branduppkomst
  och spridning    
 • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer på arbetsplatsen   
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder   
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess
  handhavande samt    
 • Olika typer av släckanordningar,
  larm och utrymningsvägar

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:
 • att bedöma risker för brand
 • att efterleva företagets säkerhetsregler 
 • att vid larm alltid utrymma lokalen
 • att handha brandsläckare och brandfilt för
 • att rädda människoliv och snabbt kunna släcka
  en begynnande brand

Kursinnehåll

 • Brandteori - uppkomst, spridning och brandförlopp
 • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
 • Skador, skadeverkan
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap - vilka släckmedel finns
 • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt
 • Släckövning