Göteborgs Brandservice

Syfte och målsättning
med SBA

 • Arbeta med mjuka frågor och värden. Brandskydd är mycket mer än prylar. Organisatoriska frågor har lika stor betydelse som brandredskap för ett bra brandskydd. Utbildning och information är ledord i brandskyddsarbetet. 
 • Kontinuerligt arbete
  Enskilda punktinsatser ger inte ett bra brandskydd. Det är det ständigt pågående arbetet och vaksamheten i vardagen som ger ett bra brandskydd. 
 • Samverkan och kommunikation
  I en byggnad kan många vara ansvariga för olika delar av brandskyddet - allt från fastighetsägaren till olika hyresgäster och nyttjanderättshavare samt tillfälliga besökare och entreprenörer. Samverkan och kommunikation mellan alla aktörer krävs för ett bra brandskydd. 
 • Helhetssyn 
 • Förebygga
  En katastrof föregås av 10 tillbud. Om man kan lära och dra nytta av tillbuden undviker man allvarliga olyckor. Målsättningen med allt brandskyddsarbete ska vara att förhindra brands uppkomst. 
 • Lärande organisation
  Brandskyddsarbetet ska bedrivas delegerat ute i organisationen där risker finns och förebyggande arbete gör nytta. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ska kunnandet öka och brandskyddet successivt förbättras. 
 • Tydligare ansvar
  Ansvaret blir inte mindre för att du inte tar det. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är båda ansvariga för en byggnads och verksamhets brandskydd och ska på eget initiativ arbeta aktivt med brandskyddet. Chefen ska på tydligt sätt delegera uppgifter till ansvariga. Att man inte fick en anmärkning i senaste tillsynsprotokollet från Räddningstjänsten eller serviceprotokollet från brandserviceföretaget är ingen hållbar ursäkt för ett bristande brandskydd.