Göteborgs Brandservice

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Från 1 januari 2004 ersätts den tidigare Räddningstjänstlagen av den nya Lagen om skydd mot olyckor. Lagen om skydd mot olyckor reglerar hur brandskyddet i samhället skall organiseras och bedrivas. Den behandlar frågor om olika myndigheters roller, hur den kommunala räddningstjänsten skall bedrivas, företagens och enskilda personers ansvar.

Företagets skyldigheter
Företaget är skyldigt enligt 2 kapitlet 2 §i Lagen om skydd mot olyckor att ha säkerhetsutrustning för släckning av brand, för livräddning eller annan olyckshändelse. Företaget är också skyldigt att vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan t.ex gälla byggnadstekniska åtgärder eller underhåll och service av säkerhetsutrustning. Vid större risker för brand eller andra olyckshändelser kan ett företag åläggas av räddningsnämnden att hålla beredskap mot t.ex farliga utsläpp (2 kapitlet 4 §i Lagen om skydd mot olyckor). Bestämmelsen tillämpas t.ex mot oljehamnar, större kemiföretag m.m.

Fastighetsägare är skyldig att till kommunen lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet i fastigheten. Hyresgäst som är ansvarig för verksamheten skall lämna skriftligt underlag till fastighetsägaren så att rapporten blir komplett. Kommunen meddelar hur ofta den skriftliga redogörelsen skall lämnas in.

Den anställdes skyldigheter som privatperson
Lagen vänder sig till enskilda personer som privatpersoner och inte som anställda. Enligt 2 kapitlet 1 § Lagen om skydd mot olyckor är person skyldig att varna de som är i fara och vid behov tillkalla hjälp vid en brand eller olyckshändelse eller vid risk att brand eller olyckshändelse skall uppstå. Detta är sålunda en lagstadgad föreskrift som gäller oavsett vilka instruktioner som utfärdats av arbetsgivare eller vilka uppgifter personalen har. Privatperson har också tjänsteplikt och kan kallas in att delta i brandförsvarets verksamhet. Det är enbart den kommunala räddningsledaren som har rätt att kalla in personer till arbete och enbart vid en akut behov vid en brand. Företaget har ingen rätt att åberopa lagstiftningen för att knyta personal till räddningstjänsten.

Råd och kommentarer från Räddningsverket (numera MSB)
Räddningsverket ger ut meddelanden. Ett meddelande är ett råd och en rekommendation som visar hur lagen skall tolkas. Meddelandet baseras på lagstiftningen, i det här fallen 2 kapitlet 2 § i Lagen om skydd mot olyckor, och visar på en väg att uppfylla lagstiftningens krav. Räddningsverket ger ut allmänna råd och kommentarer till lagstiftningen. Ett råd och en rekommendation som visar hur lagen kan tolkas. Rådet baseras på lagstiftningen och visar på en väg att uppfylla lagstiftningens krav. Räddningsverket har gett ut ett par råd som innehåller allmän information till företag och konsumenter:

 • SRVFS 2007:1 - Brandvarnare i bostäder
  Räddningsverket anser, mot bakgrund av bestämmelserna i lagen att det skäligt att det finns minst en fast installerad brandvarnare i alla byggnader som används som bostad.
 • SRVFS 2004:3 - Systematiskt Brandskyddsarbete Räddningsverkets meddelande om systematiskt brandskyddsarbete ger anvisningar för hur ägare eller nyttjanderättshavare kan driva brandskyddsarbete kontinuerligt och planerat. I normalfallet skall brandskyddsverksamheten dokumenteras skriftligt. Underlaget kan ligga som grund för den skriftliga redogörelsen till kommunen.
 • SRVFS 2004:4 - Skriftlig redogörelse Räddningsverkets meddelande om skriftlig redogörelse anger vilka fastigheter och verksamheter som skall lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet. Den anger också vad redogörelsen bör innehålla och i en bilaga finns en exempellista.

Föreskrift om skriftlig redogörelse.

Räddningsverk har i en separat föreskrift angivit vilka verksamheter som är skyldiga att lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet till kommunen. Det gäller t.ex:

 • Vårdinrättningar samt låsta institutioner och anstalter
 • Flertalet förskolor och skolor
 • Hotell, vandrarhem, elevhem och liknande
 • Samlingslokal avsedd för minst 150 personer
 • Restauranger
 • Industri där minst 20 personer är sysselsatta eller med en yta större än 2.500 m2
 • Industri som förvarar större mängder brandfarliga och explosiva varor
 • Kulturhistoriska byggnader
 • Byggnader med mer än 16 våningar ovan mark
 • Garage med minst två plan under mark och en sammanhängande yta större än 2.000 m2

Viktiga förändringar i den nya lagen

Den tidigare Räddningstjänstlagen ersattes 1 januari 2004 av Lagen om skydd mot olyckor. Den nya lagen betonar mer den enskildes istället för samhällets ansvar. Lagen ökar också kraven på förebyggande arbete.

 • Begreppet nyttjanderättshavare införs. Det blir tydligare att kraven inte bara omfattar fastighetsägare utan även hyresgäst eller annan som bedriver verksamhet i lokalerna.
 • Istället för brandsyn skall ägare av fastighet lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavare skall lämna uppgifter till fastighetsägarensom krävs för dennes rapportering.
 • Företag som bedriver farlig verksamhet t.ex kemisk industri och sjukhus skall utöver att hålla speciell utrustning och bemanning även genomföra en riskanalys.
 • Begreppet brandsyn försvinner. Kommuner skall istället utöva tillsyn. Den skriftliga dokumentationen och redogörelsen om brandskyddet som lämnas till kommunen skall fungera som underlag för tillsynen.
 • Kommuner skall upprätta ett handlingsprogram som omfattar både förebyggande åtgärder och räddningsinsatser. Programmet skall innehålla en riskanalys, verksamhetsmål och uppgifter om hur den förebyggande verksamheten är ordna och hur räddningsverksamheten bedrivs. Planen skall fastställas av kommunfullmäktige.
 • Kommuner skall se till att en olycka som föranlett en räddningsinsats blir undersökt. Då skall orsakerna till olyckan, olycksförloppet och räddningsinsatsen utredas.
 • Begreppet sotning ersätts av rengöring och brandskyddskontroll. En fastighetsägare kan själv få ansvara för rengöringen (sotningen) om kommunen bedömer att det kan ske på ett ”ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt”. Rengöring krävs lika tidigare av eldstäder i privatbostäder. Däremot har lagen inga krav på rengöring av imkanaler i privatbostäder. Kommunerna beslutar om fristerna för (rengöring) sotning och Räddningsverket beslutar om fristerna för brandskyddskontroll.