Göteborgs Brandservice

Moment vid kontroll av brandlarmanläggning

Daglig tillsyn
Utförs av anläggningsinnehavaren, normalt av anläggningsskötaren.
Vid tillsynen kontrolleras att:

 • Indikeringar på centralapparaten visar driftläge
 • Inga indikeringar för fel eller avvikelse är aktiverade
 • Eventuell dörr på centralapparaten är stängd

Månadsprov
Vid månadsprov kontrolleras brandlarmets funktion. Det sker normalt som ett tyst prov, dvs larmdonen och externa styrningar och larmöverföring frånkopplas före test. Alternativt har centralapparaten ett testläge då utgående larm frånkopplas.
Vid månadsprov ska centralapparatens indikeringar och funktioner enligt skötselinstruktionen kontrolleras. Även batteri och strömförsörjning kontrolleras.
Notera i kontrolljournal att månadsprov har utförts.

Kvartalsprov
Minst en gång per kvartal ska följande kontroller och provningar utföras:

 • Larmprov av detektorer. En detektor per sektion i minst 10% av antalet sektioner provas varje kvartal.
  På ett år ska samtliga sektioner vara provade
 • Funktionsprov av inkopplade larmdon, dörrhållarmagneter och övriga styrningar inom de sektioner som larmprovas
 • Funktionsprov av förbindelsen med larmcentralen

Kvartalsprov ska noteras i kontrolljournal med angivande av vilka sektioner som har larmprovats.

Årligt underhåll
Under en årsperiod bör samtliga detektorer i en larmanläggning ha aktiverats och kontrollerats.
Årskontrollen utförs normalt av anläggningsfirman eller annan kompetent servicelämnare.

Revisionskontroll
Sker årligen av oberoende och godkänd besiktningsman.

Kontrolljournal
Enligt regelverket SBF 110 ska det vid varje centralutrustning för brandlarm finnas en kontrolljournal med särtryck av regelverkets kapitel 6 och 7.
I kontrolljournalen noteras viktiga åtgärder och händelser.
Det kan t ex gälla

 • Utförda kontroller och provningar
 • Utlösta brandlarm
 • Driftstörningar och felsignaler
 • Bortkopplingar
 • Reparationsåtgärder

Noteringarna görs av anläggningsskötare, servicefirma, räddningstjänst och besiktningsman.