Göteborgs Brandservice

Underhåll av brandlarm

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110.

Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad, Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare.

Kvartalsvis sker en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas. Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs. Det sker normalt av extern servicelämnare. Batteribyte bör ske vart femte år för att säkerhetsställa reservdriften ifall det blir strömavbrott.

Vi utför kvartalsprov och årligt underhåll på brand- och utrymningslarm levererade av oss. Regelbunden service leder till färre onödiga larm än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal.

För s.k. myndighetsanläggningar som ska uppfylla kraven i SBF110 är det ett krav att underhålls- och reparationsarbeten sker. Normalt finns ett tecknat underhållsavtal.

Läs vidare för att se vilka moment som ingår i kontrollen
av en brandlarmanläggning.