Göteborgs Brandservice

Underhåll av rökluckor

Rökluckan har en viktig del i en byggnads brandskydd. Vid de allra flesta bränder är det röken som orsakar störst skada. I en rökfylld lokal bildas ofullständigt förbrända gaser som i sin tur ger upphov till ytterligare brandspridning och explosionsrisk.

En väl fungerande brandventilation evakuerar effektivt farliga rökgaser och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden.

Erfarenheter och undersökning visar att många rökluckor inte fungerar eller öppnar som det är tänkt. I vissa fall har upp till hälften av de installerade luckor inte gått att öppna.
Vanliga fel och brister är:

  • Skador på sarg och isolering t ex från snöskottning
  • Brandventilatorer fastsatta av takfärg och papp
  • Gasfjädrar som är försvagade eller underdimensionerade
  • Smältsäkringar har ersatts med vajer
  • Trasiga och sönder- eller fastrostade vajrar och draghandtag eller bryttrissor som kärvar och låser vajern
  • Luckor och sarger som har svällt på grund av fukt och på så sätt låser brandventilatorn
  • Transportsäkringar som inte har tagits bort sedan installation
  • Hinder som monterats på eller under rökluckor

Årlig service innebär en genomgående besiktning av luckan och manöverdonens funktion samt eventuellt utbyte eller renovering av erforderliga delar. Serviceprotokoll upprättas som anger typ av lucka och manövrering samt placering i fastigheten.

Rökluckor bör kontrolleras minst en gång per år. Kontrollen ska ske enligt SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretags, riktlinjer.