Göteborgs Brandservice

Konsultverksamhet

Våra brandkonsulter genomför projekt gällande:

Brandskyddsdokumentation

I samband med ny-, om- eller tillbyggnad där det ställs krav på brandskyddsdokumentation kan vi projektera och dokumentera på vilket sätt fastigheten ska skyddas mot brand.

Klassningsplaner

I utrymmen där brandfarliga ämnen hanteras finns risk för att explosionsfarliga gasblandningar kan bildas. Därför ska en klassningsplan finnas som beskriver riskområden för explosiv miljö och hur de är klassade.

Brandorsaksutredningar

Polisen är normalt ansvarig för brandutredningar. Om inget brott föreligger läggs dock undersökningen ned. För försäkringsbolag och andra inblandade kan det ändå vara viktigt att ta reda på brandorsaken och brandens förlopp. Resultaten från brandutredningarna ger information och kunskap om brandorsaker och brandförlopp så att liknande bränder kan förebyggas.

Risk- och konsekvensanalys

Riskanalysen har till uppgift identifiera, värdera och prioritera risker, med avsikt att eliminera, förebygga eller reducera konsekvenserna av skaderiskerna.

Brandskyddsinventering

Ta pulsen på brandskyddet. Med en brandskyddsinventering får du svart på vitt hur bra skyddet är och förslag till förbättringsåtgärder.

Brandbesiktningar och brandutredningar

Vår samarbetspartner Dafo har sedan mer än 30 år aktivt arbetat med fordonsbrandskydd, speciellt för bussar, lastbilar, skogs- och gruvmaskiner och andra anläggningsmaskiner. Som en del i denna verksamhet utför vi även besiktningar och utredningar av brandskador.

Krishantering - Allt från katastrofplanering till säkerhetspärmar

En kris är en akut händelse som innebär en stor påfrestning för de drabbade och företaget eller organisationen. Kriser kan uppkomma till följd av en olycka eller annan extraordinär händelse. Ofta kräver brådskande och samordnade insatser. Företag är skyldiga att ha en beredskap och handlingsplan för kriser.

Med vår erfarenhet och vårt nätverk kan vi vara med och utarbeta checklistor/planer, genomföra utbildningar, övningar, analyser och utvärderingar. Vi utarbetar och sammanställer säkerhetspärmar för receptionister, säkerhetsansvariga och andra personer med en nyckelfunktion i säkerhetsarbetet.

Insatsplanering

En förutsättning för en lyckad räddningsinsats är att brandförsvaret har uppdaterad information om verksamheten och byggnaden. En insatsplan är ritningar och sammanställningar över nödvändig information som behövs vid en insats.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA och Prometheus

SBA är en metod för att systematiskt planera, genomföra och följa upp brandsäkerhetsarbetet. SBA är för brandskyddet vad ISO 9001 är för kvaliteten.Vi leder och genomför tillsammans med kunden projekt i SBA.

SBA-arbetet kan ske i Prometheus – ett webbaserat ledningssystem för uppföljning och dokumentation av SBA och övrigt brandskyddsarbete.