Göteborgs Brandservice

Brandsläckningspulver

Pulver är det vanligaste släckmedlet i handbrandsläckare. Det släcker de flesta brandtyper och har hög släckeffekt. Pulversläckare är lämpliga för t ex i fordon och fartyg. Även i verkstäder och inom industrin vid stora brandrisker är pulver det vanligaste släckmedlet. Handbrandsläckare med pulver rekommenderas också för hemmiljö.

Pulver används också i större hjulburna aggregat och i automatiska släcksystem för gruvmaskiner och vissa industririsker. Större industribrandförsvar har också brandbilar med stora pulveraggregat och kanoner.

ABC-pulver

ABC-pulver är det mest mångsidiga släckmedlet och är lämpligt för samtliga normala brandtillbud. Utöver B och C-bränder släcker pulvren även brand i fibrösa ämnen och hindrar återantändning från en glödbädd i papper, trä
eller tyg.

BC-pulver

De första släckmedelspulvren som utvecklades baserades på natriumvätekarbonat, dvs samma ämne som används som bakpulver. Na-pulver uppfyller brandklass B och C. De släcker brand i vätskor och gaser men inte glödbränder i fibrösa material.

På grund av sin begränsade släckeffekt används idag Na-pulver huvudsakligen för övningsändamål. Högeffektiva BC-pulver baseras istället på Kaliumbikarbonat eller andra kaliumföreningar. De kallas K-pulver och förekommer t ex på flygplatser och i den petrokemiska industrin.

Metallbrandpulver

Aluminium, natrium- och kaliumlegeringar, magnesium och titan är några av många metaller som kan brinna. Brand i dessa metaller sker vid mycket höga temperaturer och kan normalt inte släckas med vatten, koldioxid eller konventionella pulver. Istället finns speciella metallbrandpulver som kapslar in brandhärden, släcker och hindrar återantändning.