Göteborgs Brandservice

Novec 1230

Novec släcker genom att kemiskt reagera med branden på ett liknande sätt som halon. Det krävs 5-6% inblandning i luften
för att släcka. Gasen används främst i slutna utrymmen, i första hand för skydd av rum t.ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg.

Novec leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Novec är inte korrosivt.

Novec förvaras och transporteras som en vätska. Det mycket låga egentrycket medger enkla transporter och släckmedlet lämpar sig t o m väl för flygfrakt.

Systemen består normalt av en behållare med Novec kopplade till ett rörsystem med munstycken. Behållarna är trycksatta med kvävgas till 25 bar. Novec förgasas i munstycket och fördelas homogent i det skyddade utrymmet. Behållare finns med kapacitet från 3,75 till 176 kg och behållare och fyllnadsmängd anpassas till objektet som ska skyddas.

Miljöaspekter och personsäkerhet

Novec skadar inte ozonskiktet och har följaktligen ett ODP-tal på 0. Novec har därtill, till skillnad från alla övriga HFC-gaser, en mycket kort atmosfärisk livslängd och därmed ett unikt lågt GWP-tal på 1.

I släckande koncentration är Novec ofarligt för människor och därmed lämpligt att använda i bemannade utrymmen.