Göteborgs Brandservice

SÄKERHETSDATABLAD

Koldioxid

Koldioxid är en gas avsedd för brand i brännbara vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper, tyg eller andra glödbränder.  

Koldioxid släcker genom att späda ut luftens syrehalt. Det krävs mellan 30 och 50% inblandning i luften för att skapa en obrännbar atmosfär. Koldioxid används främst för känslig maskinutrustning t ex datorer, verkstadsmaskiner, elektrisk utrustning och annan utrustning där en ren släckning är betydelsefull.

Handbrandsläckare finns i storlek 2 eller 5 kg. För större brandrisker används hjulburna aggregat med 20 till 60 kg CO2.

I släckanläggningar förekommer det i första hand i punktskydd för t ex gnistbearbetningsmaskiner, härdkar, lackeringsugnar. Numera är det inte så vanligt förekommande i rumsskyddssystem främst på grund av personskaderiskerna.