Göteborgs Brandservice

Släckgas Novec 1230

Alltsedan halonets avveckling har man sökt efter ett släckmedelsalternativ med liknande släckegenskaper, men utan de negativa miljöeffekterna. Flera alternativ har lanserats under åren, men de så kallade HFC-gaserna har ifrågasatts ur ett miljöperspektiv på grund av deras bidrag till växthuseffekten. Vissa gaser har även haft små eller inga säkerhetsmarginaler vid användning i bemannade utrymmen.

Novec 1230 representerar ett genombrott i det att släckmedlet kombinerar bra släckeffekt, hög personsäkerhet och lätt hantering med en minimal miljöpåverkan.

Novec 1230 släcker genom en kombination av kylning och kemisk påverkan. Släckande koncentration ligger normalt på 5,6 % och eftersom Novec 1230 får användas i normalt bemannade utrymmen upp till 10 % erbjuder släckmedlet marknadens bästa säkerhetsmarginal för personskador.

Novec 1230 leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Novec 1230 är inte korrosivt.

Novec 1230 förvaras och transporteras som en vätska och förgasas först vid aktiveringstillfället. Behållare finns i varierande storlekar från
8 till 180 liter vilket möjliggör en optimal anpassning för aktuellt utrymme. Det mycket låga egentrycket medger omladdning på plats och enkla transporter. Släckmedlet lämpar sig till och med väl för flygfrakt.

Novec 1230 skadar inte ozonskiktet och har följaktligen ett ODP-tal
på 0. Novec 1230 har därtill, till skillnad från övriga HFC-gaser,
en mycket kort atmosfärisk livslängd och därmed ett unikt lågt
GWP-tal på 1.