Göteborgs Brandservice

Inertgas IG55

IG55 är en blandning av två i atmosfären naturligt förekommande gaser - kväve och argon. IG55 lagras komprimerad som okondenserad gas och är helt torr. Vid användning sker ingen kondensering som kan orsaka skador på fuktkänslig utrustning. Vid brandsläckning med IG55 bildas inga farliga nedbrytningsprodukter och gasen saknar helt korrosiva egenskaper. IG55 leder inte heller elektrisk ström. Eftersom gasen lagras och används i rumstemperatur finns ingen risk för frostskador.

IG55 används i slutna utrymmen och släcker genom att sänka utrymmets syrehalt till en nivå som är för låg för att underhålla förbränning. Syrehalten i luft är ca 21% och ett system med IG55 är normalt dimensionerat för att sänka syrehalten ner till nivåer mellan 11-12% vilket effektivt släcker elden samtidigt som syrehalten fortfarande är tillräcklig för att möjliggöra för personal att vid behov kvarstanna i lokalerna utan hälsorisker.

IG55 är verksamt mot ytligt liggande A-bränder, dvs brand i t ex trä, papper, plast och tyg utan djupt liggande glödbädd. Förfinade testmetoder har även påvisat effektivitet mot bränder i kablage och olika plaster vilket gör IG55 lämpligt i alla typer av data och elutrymmen. IG55 är också lämpligt för bränder i vätskor och gaser, så kallade B-bränder.

IG55 lagras i tryckbehållare under 300 bars tryck. Storlekarna varierar från 50 till 125 liter vilket möjliggör anpassning till i stort sett alla förekommande utrymmen.

Eftersom IG55 består av i atmosfären naturligt förekommande gaser saknar IG55 skadlig miljöpåverkan, både avseende ODP och GWP.