Göteborgs Brandservice

Gassläcksystem för rumsskydd

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor som kan drabba en verksamhet.
Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd.

I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem. Vi erbjuder två olika system:

  • Inertgas IG55 är en blandning av luftgaserna kväve och Argon och släcker genom att sänka syrehalten till hälften vilket kräver ca 50% inblandning i luften.
  • Novec 1230 står för den absolut senaste utvecklingen bland släckgaser och ingriper kemiskt i brandförloppet.
    Brand släcks redan vid knappa 6% inblandning i luften.

Fördelen med Novecsystem är att de är mindre utrymmeskrävande och att ingen övertrycksevakuering krävs. Inertgas är billigare än Novec och för större anläggningar slår gaspriset igenom
till inertgasens fördel.

Båda systemen ger en snabb släckning där släckmedlet inte orsakar några sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Båda gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor. De kan därför användas i bemannade utrymmen.

Båda gaserna har i praktiken ingen växthuseffekt och till skillnad från FM200 och andra HFC-gaser finns ingen lagstiftning som reglerar användningen.

Vår samarbetspartner Dafo är av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering certifierad anläggarfirma för gassläcksystem enligt Norm SBF 1002. Vi har med Dafo egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll rikstäckande.