Göteborgs Brandservice

Brandtätning - passivt brandskydd som gör nytta

Passivt brandskydd fungerar utan att personer finns på plats för att hantera släckutrustning och utan att larmet aktiveras eller att räddningstjänsten rycker ut. Att stänga inne branden är ett billigt och effektivt brandskydd som fungerar året runt.

Brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

En av de mest eftersatta brandskyddsåtgärderna är brandtätning för att återtäta brandcellsgränser när hantverkaren har varit på plats och dragit nya kablar, rör eller ventilationsstråk.

Vi har ett brett sortiment brandtätningsmateriel för mjuktätning med stenullsskiva, gjutning, modultätning eller plaströrsklämmor. Vi har även brandtätningskuddar för provisoriska tätningar i byggprocessen.

Vi levererar inte bara materiel utan våra brandskyddstekniker utför brandtätningsarbete och vi håller även utbildningar i brandtätning.