Göteborgs Brandservice

Användningsområde och projektering

Brandposter förekommer vanligen i större butiker, på hotell, lager och kontor samt i sjukhus, skolor och andra offentliga lokaler. De används också i garage och industrier, ibland med tillsats av skum för att även klara B-brand.

I följande lokaler ställer ofta brandmyndigheten krav på brandposter:

  • Varuhus större än 600 m2.
  • Restauranglokaler större än 300 m2.
  • Större industri-, hantverks- och lagerlokaler med högre brandbelastning än 200 MJ/m2 eller med en omfattande hantering av brännbart material.
  • Samlingslokaler med scen för regelbundet bruk.

Beakta följande vid projektering och installation:

  • Minimum slangdimension skall vara 20 mm. Mindre dimensioner ger för lågt flöde.
  • Slanglängden bör normalt inte överstiga 25 meter. Det försvårar slangdragning och fördröjer insatstiden.
  • Placering av brandposter skall vara så att alla rum och delar av byggnaden kan nås med slangen. Avståndet mellan brandposterna skall vara så att slangarna överlappar varandra.
  • Brandposter bör ej placeras i trapphus. De skall inte heller placeras så att slang måste dras genom branddörrar.
  • Vattentillförsel skall ske med rör av minst samma dimension som brandposten. Det inkluderar även avstängningsventilen.