Göteborgs Brandservice

Miljöpolicy

Kretsloppen skall snurra. Återvinning och återanvändning ska så långt det är möjligt prägla Göteborgs Brandservice AB:s produkter i alla led från vaggan till graven. Miljöskadliga och hälsoskadliga ämnen skall bort ur produktion och varor.

  • Göteborgs Brandservice AB skall prioritera och ständigt förbättra, säkerhet och miljö för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.
  • Vi ska i all verksamhet verka för att förebygga åtgärder som har negativa effekter på miljön.
  • Bedriva verksamheten på ett resurssparande och energieffektivt sätt så att miljön skyddas.
  • Följa utvecklingen och positivt medverka till användning av miljövänligt förpackningsmaterial.
  • Prioritera leverantörer och speditörer vilka i sin verksamhet syftar till ökad miljöanpassning.
  • Tillämpliga krav och bestämmelser i miljölagstiftningen ska efterlevas.
  • Utbilda och informera personal om gällande och förändrade miljöbestämmelser.
  • Skapa ur miljösynpunkt en säker och hälsosam arbetsplats.
  • Göteborgs Brandservice AB skall vara ett pålitligt företag som kännetecknas av god affärsetik och miljötänkande.

Göteborg 2012-02-29
VD Ulf Nertby